Biz barada


«Diller dünýäsi» dil merkezi ýurdumyzyň dürli ýaşdaky raýatlaryna daşary ýurt dillerini we kompýuter sowatlylygyny öwretmek boýunça hyzmat edýär. Okuw merkezi 2017-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan esaslandyryldy. 
Dil merkezinde dil öwretmek işinde ýurdumyzyň we dünýäniň abraýly bilim we ylym merkezleri tarapyndan taýýarlanan dürli okuw gollanmalaryndan peýdalanylýar. Şeýle hem diňleýjileriň ýaş aýratynlyklary göz öňüne tutulyp, toparlar beli bir ýaş aralygy boýunça döredilýär.
Okuw sapaklary:
Diňleýjiler öz islegleri esasynda islendik wagtda okuwlara ýazylyp bilerler:
 • Irden: 09:00 – 11:00
 • Öýlän: 15:00-17:00
 • Agşam: 18:00-20:00
Näme aýratynlyklary bar?
 • Göçme okuw hyzmatlar (mekdepler, edara kärhanalaryň öz ýerinde okuwlar)
 • Gurnaklar
 • Mugallymlar üçin pedagogiki seminarlar
 • Ýaşlar üçin hünär treningleri
 • Sport çäreleri üçin ähli mümkinçilikler
 • Şeýle hem hünärler boýunça iňlis dili:
 • Medical English        
 • Business English 
 • English for Aviation   
 • English Language Teaching Methods

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, Parahat 3/2, Ýunus Emre köçesi.
Ashgabat city, Parahat 3/2, Yunus Emre Street.
Город Ашхабад, ул. Юнуса Эмре, Парахат 3/2.

Telefon belgiler:
+993 (12) 45-07-96