Mekdebe taýýarlyk

«Diller dünýäsi» 5 ýaşan çagalar üçin mekdebe taýýarlyk okuwlary. Irdenki salkynda, hepdede 5 gün. Türkmen we rus dili toparlary. Goşmaça logoped seanslary.Türkmen, rus, iňlis dilleri, matematiki hasaplamalar, sowat, aýdym-saz, surat ýaly okuwlar geçirilýär.
 Dil merkeziniň Mekdebe taýýarlyk bölüminde türkmen we rus dillerine ýöriteleşdirilen toparlar göz öňüne tutulandyr. Häzirki wagtda türkmen we rus dillerine ýöriteleşdirilen toparlar hereket edýär. Häzirki zaman tehnologiýalary we usulyýeti arkaly alnyp barylýan okuwlar çagalaryň kämil derejede ösüp bilim almagyna, gözýetimlerini giňeltmegine ýardam edýär.
Çagalaryň ýörite el matorikasyny ösdürmek üçin plasinografiýa we applikasiýa usullary bilen sapaklar geçirilýär. Çagalaryň sapakda öwrenen zatlary dürli oýunlar we aýdymlar arkaly özleşdirilýär. Mundan başga-da çagalaryň sapakda öwrenen sözlerini ýatda galdyrmak maksady bilen öwrediji animasion filmler hem görkezilýär. Çagalary mekdebe taýýarlamak üçin matematika, sowat we ýazuw dersleri aýratyn orun tutýar. Bu bolsa “Diller dünýäsi” dil merkezinde mekdebe taýýarlanylýan çagalaryň bilim we terbiýe taýdan üstünlikli taýýarlanýandygyna güwä geçýär.

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, Parahat 3/2, Ýunus Emre köçesi.
Ashgabat city, Parahat 3/2, Yunus Emre Street.
Город Ашхабад, ул. Юнуса Эмре, Парахат 3/2.

Telefon belgiler:
+993 (12) 45-07-96